Інформація |

Архіви


Ефективність омега–3 при лікуванні дисліпідемії у хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА–3 ПРИ ЛІКУВАННІ ДИСЛІПІДЕМІЇ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Скібчик В.А., Соломенчук Т.М., Львівський державний університет ім. Данила Галицького Головною причиною смерті осіб, старших 40 років, у більшості розвинутих країн світу продовжують залишатись серцево-судинні захворювання, що виникли на ґрунті атеросклерозу. Доведено, що однією з основних патогенетичних ланок його розвитку є порушення метаболізму ліпідів (дисліпідемія) з наступною інфільтрацією ними артеріальних стінок та формуванням клінічної симптоматики ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, церебрального інсульту, захворювань периферичних артерій тощо. Сучасна світова система первинної профілактики атеросклерозу базується перш за все на корекції дисліпідемій з акцентом на застосування гіполіпідемічних препаратів [1.2]. Незважаючи на досягнення певних успіхів у зниженні серцево-судинної захворюваності, проблема індивідуального підбору того чи іншого гіполіпідемічного засобу в даний час все ще залишається остаточно невирішеною. Рекомендовані в даний час препарати викликають ряд небажаних побічних ефектів. Відомо, наприклад, що побічною дією статинів, які вважаються „стандартом”, „еталоном” гіполіпідемічної терапії, є не тільки суттєве порушення функції печінки, але й розвиток рабдоміозу, виникнення депресії, зниження лібідо та еректильна дисфункція. Подібні побічні ефекти викликають також і фібрати. Поява почервоніння шкіри обличчя, відчуття печії, пітливості, нудоти, нерідко, й ураження печінки, обмежують можливість застосування і препаратів нікотинової кислоти, як засобу корекції атерогенної дисліпідемії [3].   Альтернативою „традиційній” гіполіпідемічній терапії є використання продуктів природного походження, що поєднують антисклеротичні, гіполіпідемічні, гіпотензивні та антитромботичні властивості. До таких продуктів належать деякі види морської риби (скумбрія, сардина, палтус) та морські молюски. В їх жирі міститься значна кількість поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) класу омега-3, з яких найбільше значення для організму людини мають ейкозапантаєнова і докозагексаєнова кислоти. Як показують результати численних популяційних досліджень, поширеність серцево-судинних захворювань та смертність від судинних хвороб зворотно пропорційні вмісту в раціоні людей ПНЖК типу омега-3 [4,5]. Мета – вивчити особливості гіполіпідемічної дії, безпечність, переносимість та клінічну ефективність препарату ПНЖК – ОМЕГА-3 (виробник HEALTHYWAY PRODUTION, Inc., США) у хворих з гіперліпідемією, які перенесли гострий інфаркт міокарда.   МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ В дослідження включено 43 хворих віком від 37 до 60 років (середній вік – 48,2 років), які перенесли Q-інфаркт міокарда (великовогнищевий і трансмуральний): 28 чоловік і 15 жінок. З них – 15 осіб молодого віку (до 44 років), які в минулому працювали із професійними шкідливостями. У 19 пацієнтів діагностовано цукровий діабет 2-го типу. У всіх обстежених рівень загального холестерину (ЗХС) у крові перевищував 6,5 ммоль/л, вміст холестерину ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ) – 4,5 ммоль/л, тригліцеридів (ТГ) – 2,0 ммоль/л. Діагноз гострого інфаркту міокарда (ГІМ) встановлювали на основі клінічних, електрокардіографічних і біохімічних критеріїв, згідно рекомендації Комітету експертів ВООЗ. У дослідження не включались пацієнти з помірною або вираженою нирковою недостатністю (рівень креатину вище 130 ммоль/л), вираженою серцевою недостатністю (СН > І І А стадії), вираженою патологією легень з бронхообструкцією, поперечною блокадою серця, а також хворі, які приймали антикоагулянти та гормональні препарати. Методом випадкової вибірки були сформовані дві групи хворих: 1-а група (основна) складалась із 21 особи, 2-а група (група порівняння) – із 22 осіб. Хворим 1-ої групи, починаючи з 21-ої доби розвитку ГІМ, крім базисної терапії, призначали ОМЕГА-3 (ПНЖК у дозі 300 мг в одній капсулі). В перші три дні вони приймали 900 мг (1 капсула 3 рази на добу), а в подальшому – 1800 мг (2 капсули 3 рази на добу). Хворі 2-ої групи отримували тільки базисну терапію, яка включала органічні нітрати, блокатори ?-адренорецепторів, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, антиагреганти. Пацієнтам із супутнім цукровим діабетом призначали цукрознижуючи засоби. Дозування базисних препаратів протягом трьох місяців дослідження суттєво не змінювалося. Досліджувані групи хворих не відрізнялись за віком, локалізацією і поширеністю ГІМ, частотою реєстрації супутньої артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу, наявності хронічної серцевої недостатності, а також терапією, яка проводилась в гострому періоді стаціонарного лікування ГІМ. Всі хворі перебували під клінічним спостереженням протягом трьох місяців. Проводився контроль за частотою серцевих скорочень, артеріальним тиском, проявами серцевої недостатності, толерантністю до фізичного навантаження за результатами 6-ти хвилинного тесту ходьби. У пацієнтів зранку натще проводився забір венозної крові для визначення рівня основних показників ліпідного обміну: ЗХС, ТГ, ХС, ЛПНГ і холестерин ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ). Дослідження здійснювали на аналізаторі ФП-900 (Фінляндія). Вміст ХС ЛПВГ розраховували за формулою Фрідвальда (ХС ЛПНГ=ЗХС-(ХС ЛПВГ + ТГ/2,2) (ммоль/л)). Коефіцієнт атерогенності – за формулою А.Н. Клімова (К.атер. = (ЗХС-ХС ЛПВГ)/(ХС ЛПВГ). Повторні дослідження ліпідного спектру крові хворих обох груп проводили через один і три місяці від початку терапії ОМЕГА-3 в 1-ій групі. Гіполіпідемічну ефективність ОМЕГА-3 оцінювали, як процент змін (?%) середніх рівнів ЗХС, ТГ, ХС ЛПНГ, ХС ЛПВГ та коефіцієнта атерогенності в групі лікування між їх вихідним значенням, встановленим на 21-шу добу ГІМ, і значенням в кінці першого місяця лікування, та між їх вихідним значенням і значенням в кінці третього місяця лікування. Переносність ОМЕГА-3 визначалась за частотою виникнення і характером побічних ефектів протягом всього терміну лікування. Статистичний аналіз проводили за допомогою параметричних і непараметричних методів на персональному комп’ютері з використанням прикладних програм статистичного аналізу Miсrosoft Excel. Результати вважались достовірними при Р<0,05. РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ Характерними властивостями ПНЖК класу омега-3 є здатність знижувати рівень ЗХС [6], зменшувати синтез ХС ЛПНГ і ТГ в печінці [7], пригнічувати продукцію апоВ і апоЕ [8,9,10], попереджувати розвиток „хіломікронемічного синдрому”, запобігати формуванню V типу гіперліпідемії [8,11]. Доведено, що застосування статинів у поєднанні з адекватними дозами омега-3 в дієті сприяє більш вираженій стабілізації атеросклеротичних бляшок у пацієнтів з високим коронарним ризиком, ніж ізольоване вживання цих препаратів. Терапія статинами і дієта, що містить достатню кількість ПНЖК, вірогідно зменшують смертність хворих від ІХС внаслідок гальмування процесів атеро- і тромбогенезу [12]. В результаті ряду експериментальних і клінічних досліджень виявлено здатність омега-3-ПНЖК попереджувати розвиток початкових етапів атеросклеротичного ураження судин [13], зменшувати вираженість наявних ознак атеросклерозу і запобігати виникненню рестенозу після ангіопластики [6]. Довготривале вживання омега-3-ПНЖК сприятливо змінює жирний кислотний склад фракцій ліпідів в атеросклеротичній бляшці. В артеріях цих людей (зокрема, сонних) зменшується як загальна кількість бляшок, так і потенційно небезпечних атеросклеротичних бляшок з тонким покриттям та ознаками запалення [14]. Іншим механізмом попередження процесу атерогенезу в судинах під дією дієти, багатої омега-3-ПНЖК, є гальмування вільно радикальних процесів у моноцитах. Як наслідок, сповільнюється їх перетворення в макрофаги та пригнічується їх здатність до поглинання ними окисленого ХС ЛПНГ [15].Покращення стану ліпідного обміну у пацієнтів, які вживали ОМЕГА-3, виявлено і в нашому дослідженні. Так, вже в кінці першого місяця лікування у хворих основної (1-ї) групи середній рівень ЗХС знизився на 13%, ХС ЛПНГ – на 11%, ТГ – на 12%, коефіцієнт атерогенності – на 20%. Середній вміст ХС ЛПВГ зріс на 8%, порівняно з його вихідним рівнем (21-а доба). Достовірність позитивних змін показників ліпідного спектру крові в результаті прийому Омега-3 відмічалась лише щодо зниження рівня ТГ та коефіцієнту атерогенності (таб.1). У той же час, в групі порівняння (2-а група) достовірних змін ліпідного профілю через місяць стандартного лікування не відбулось.Через три місяці терапії Омега - 3 нами виявлено суттєву динаміку всіх показників ліпідного спектру крові хворих основної групи. Спостерігалось достовірне зниження середнього рівня ЗХС (на 23%), ХС ЛПНГ (на 26%), ТГ (на 24%), коефіцієнту атерогенності (на 44%) та підвищення ХС ЛПВГ (на 27%). У групі порівняння (2-а група) достовірної динаміки показників ліпідного профілю не відмічалось (таб.1). Аналіз динаміки ліпідного профілю у кожного окремого хворого 1-ї групи показав, що у чотирьох з тих, хто приймав ОМЕГА-3 протягом трьох місяців – (19%), достовірних змін означених показників не відмічалось. Цим хворим у подальшому було призначено статини. В групі хворих, які вживали ОМЕГА-3, спостерігалась позитивна клінічна динаміка. Через місяць після початку лікування у цих пацієнтів відмічено значне покращення самопочуття і загального стану: зменшилась кількість скарг, покращилась їх фізична і розумова працездатність. У хворих основної групи вже на кінець першого місяця лікування ОМЕГА-3 суттєво зросла толерантність до фізичного навантаження (на 58%, р<0,05). В кінці третього місяця – пацієнти 1-ої груп за даними шестихвилинного тесту ходьби проходили значно більшу відстань, ніж пацієнти 2-ої групи (таб.2). Лікування ОМЕГОЮ-3 в дозі 1800 мг/добу протягом 3 місяців переноситься хворими задовільно. У жодного з хворих побічних ефектів від застосування препарату виявлено не було. ВИСНОВКИ 1. Призначення ОМЕГА-3 (виробник HEALTHYWAY RPODUCTION, Inc., (США) хворим з помірною гіперліпідемією, які перенесли ГІМ, сприяє розвитку позитивних змін з боку всіх основних показників ліпідного спектру крові. Спостерігається зниження вмісту ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ, підвищення рівня ХС ЛПВГ. 2. Виявлені нами метаболічні ефекти поєднуються з доброю переносністю та сприятливою клінічною динамікою захворювання . Покращується загальний стан і самопочуття хворих, суттєво зростає толерантність до фізичного навантаження. 3. ОМЕГА-3 (виробник HEALTHYWAY RPODUCTION, Inc., (США) може бути рекомендована для широкого застосування у хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда, з метою корекції у них атерогенно зміненого ліпідного профілю. Для оцінки більш тривалого використання цього препарату, а також з метою вияснення інших прогностично сприятливих ефектів омега-3-ПНЖК, серед яких – позитивний вплив на систему гемостазу, протекторні властивості щодо ендотелію судин, протизапальна дія, необхідні подальші дослідження. ЛІТЕРАТУРА 1. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология: В 2-х томах – 1997.-Т.1.-711 С. 2. Аронов Д.М. Профилактика атеросклероза у лиц с фактором риска и у больных ишемической болезнью сердца // РМЖ.-2000.-Т8,№7.-С.351 -364 3. Крыжановский А.В. Диагностика и лечение дислипидемий, Вирджиния.-1995, 105 с. 4. Самсонов М.А., Исаев В.А. Эйконол в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний // Лечащий врач.-1999.-№9.-С.28-30 5. Hu F.B., Willett W.C. Optimal diets for prevention of coronary heat disease // JAMA/- 2002.-Vol. 288 (20). – P. 2569 – 2578 6. Wang D.W., Zhao H.Y. Prevention of atherosclerotic arterial stenosis and restenosis after angioplasty with Andrographis paniculata nees and fish oil. Experimental studies of effects and mechanisms // Chin Med J.- 1994.-Vol. 107(6).- P. 464 -470 7. Carpentier Y.A. Dietary intake and hyperlipoproteinemias // Rev. Med., Brux.- 1997.-Vol.18 (1).-P.32-36 8. Connor W.E., DeFrancesco C.A., Connor S.L. N-3 fatty acids fromfish oil. Effects on plasma lipoproteins and hypertriglyceridemic patients //Ann. N.Y. Acad. Sci. – 1993. –Jun, 14 (683) –P. 16-34 9. Effects of fish oil fatty acids on low density lipoprotein size, oxidizability, and uptake by macrophages /Suzukawa M., Abbey M., Howe P.R., Nestel P.J./ J.Lipid Res.-1995-Vol. Mar; 36 (3). – P. 473-484 10. The effects of fish oil on lipid profile and viscosity of erythrocyte suspensions in CAPD patients /Ivan Acker B.A., Bilo H.J., Popp-Snijders C. et al/ Nephrol. Dial. Transplan. – 1987.- Vol. 2(6).– P. 557-561 11. Wientraub M., Charach G., Grosskopf I. Disturbances in dietary fat metabolism and their role in the development of atherosclerosis// Biomed. Pharmacother.-1997.-Vol.51(8)-P. 311-313 12. Ballantyne C.M. Reducing atherothrombotic events in high-risk patients: recent data on therapy with statins and fatty acids// Curr. Atheroscler. Rep. – 1999. - Vol.Jul; 1(1).-P.6-8 13. Atherosclerosis and omega-3 fatty acids in the populations of a fishing village and Japan/ Yamada T., Strong J.P., Ishii T. et al/ Atherosclerosis.-2000- Vol.Dec; 153(2)-P. 469-481 14. Association of n-3 polyunsaturated fatty acids with stability of atherosclerotic plaques: a randomized controlled trial/ Thies F., Garry J.M., Yaqoob P. Et al/ Lancet.-2003- Vol.Feb., 8;361(9356).-P.477-485 15. Dietary n-3 fatty acid supplementation reduces superoxide production and chemiluminescence in a monocyte-enriched preparation of leukocytes /Fisher M., Levine P.H., Weiner B.H. er al/ Am. J. Clin. Nutr.-1990.- Vol.May;51(5).-P.804-808 Таблиця 1 Динаміка показників ліпідного спектру крові на протязі одного та трьох місяців у хворих, які перенесли Q – інфаркт міокарду та отримали лікування Омегою-3
Показники 21-а доба 1 місяць 3 місяць ? % 1 місяць (21 доба) ?% 3 місяця (21 доба)
І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група
ІХС 6,55 ± 0,51 6,57 ± 0,52 5,84± 0,52 6,49± 0,52 5,17± 0,48* 6,42± 0,53** - 11 - 1 - 21** - 2
ХС ЛПНГ 4,59 ± 0,41 4,58 ± 0,40 4,17± 0,42 4,53± 0,42 3,85± 0,41* 4,53 ± 0,42 - 9 - 1 - 16 - 1
ХС ЛПВГ 0,85 ± 0,06 0,84 ± 0,06 0,92 ± 0,06 0,87 ± 0,06 1,01 ± 0,05* 0,85 ± 0,06** + 8 + 1 + 19** + 2
ТГ 2,25 ± 0,12 2,24 ± 0,13 2,0 ± 0,11 2,12± 0,12 1,82 ± 0,11* 2,12 ± 0,11** - 12 - 5 - 19** - 6
Коефіцієнт атерогенності 6,70 ± 0,31 6,82 ± 0,32 5,3 ± 0,31* 6,45± 0,31** 4,11± 0,31* 6,50± 0,31** - 21* - 5 - 61** - 5
Примітка: * Р < 0,05 - достовірність різниці у порівнянні з вихідним рівнем (21-а доба) ** Р < 0,05 - достовірність різниці між групами Таблиця 2 Динаміка фізичної активності хворих І та ІІ групи за даними шестихвилинного тесту ходи (М ± m)
21-а доба 1 місяць 3 місяць
І група (n=19) 205 ± 35 м 365 ± 31* 405 ± 24**
ІІ група (n=20) 195 ± 42 м 325 ± 35 340 ± 28*
Примітка: * р < 0,05 - достовірність різниці у порівнянні з вихідним рівнем (21-а доба) ** р < 0,05 - достовірність різниці між групами

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial